Chúc mừng ngày nhà giáo việt nam 20/11
móc treo

KẾ HOẠCH XÂY DỰNG TRƯỜNG MN LẤY TRẺ LÀM TRUNG TÂM GIAI ĐOẠN 2016 - 2020

Thứ sáu - 13/10/2017 07:31
UBND HUYỆN CAN LỘ TRƯỜNG MN KHÁNH LỘC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: /KH-MN Khánh Lộc, ngày 11 tháng 10 năm 2017 KẾ HOẠCH
    
UBND HUYỆN CAN LỘTRƯỜNG MN KHÁNH LỘC   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số:      /KH-MN
 
Khánh Lộc,  ngày 11 tháng 10 năm 2017
 
KẾ HOẠCH
Triển khai chuyên đề "Xây dựng trường mầm non
lấy trẻ làm trung tâm" giai đoạn 2016-2020

      Căn cứ vào kế hoạch số 508/PGDĐT-MN, ngày 28/09/2017 của Phòng Giáo dục và Đào tạo về  kế hoạch triển khai chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm” giai đoạn 2016-2020; căn cứ vào thực trạng việc thực hiện chuyên đề “ Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm” của nhà trường. Trường mầm non Khánh Lộc xây dựng kế hoạch triển khai chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm” giai đoạn 2016-2020, cụ thể như sau:
I. MỤC TIÊU
1. Mục tiêu chung
Xây dựng trường mầm non bảo đảm các yêu cầu về môi trường giáo dục, công tác quản lý, chỉ đạo; hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ theo quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm.
2. Mục tiêu cụ thể đến năm 2020
- Bảo đảm tất cả trẻ đều được tạo cơ hội học tập qua chơi và bằng nhiều cách khác nhau phù hợp với nhu cầu, hứng thú và khả năng của bản thân trẻ.
- Môi trường giáo dục trong nhà trường cũng như các lớp xây dựng  mang tính “mở”, kích thích sự tập trung chú ý, tư duy và cảm xúc tích cực của trẻ, thúc đẩy trẻ tham gia hiệu quả vào các hoạt động chơi và trải nghiệm đa dạng.
- Cán bộ quản lý, giáo viên mầm non được nâng cao nhận thức và năng lực về quản lý, tổ chức chăm sóc, giáo dục trẻ, thực hiện Chương trình Giáo dục mầm non theo quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm phù hợp điều kiện cụ thể của trường, lớp, địa phương.
- Huy động sự tham gia của nhà trường, gia đình và xã hội, tạo sự thống nhất cùng quan tâm xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm.
3. Yêu cầu
- Nhà trường xác định việc thực hiện hiệu quả chuyên đề "Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm" là một trong những nội dung trọng tâm thực hiện nhiệm vụ năm học để nâng cao chất lượng các hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ mầm non.
- Việc thực hiện chuyên đề cần thực chất, hiệu quả, sát với điều kiện thực tiễn của các đơn vị, địa phương.
II. NỘI DUNG
1. Bồi dưỡng cán bộ quản lý, giáo viên mầm non về quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm trong Chương trình GDMN. Yêu cầu về quản lý, chỉ đạo và thực hiện việc xây dựng và sử dụng môi trường giáo dục, xây dựng kế hoạch và tổ chức các hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ, đánh giá sự phát triển của trẻ theo quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm.
2. Xây dựng môi trường vật chất, môi trường xã hội trong và ngoài lớp học theo quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm.
3. Đổi mới hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ và đánh giá sự phát triển của trẻ theo quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm.
4. Tuyên truyền phối hợp, tạo sự thống nhất giữa nhà trường, gia đình và xã hội cùng quan tâm xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm.
III. TIÊU CHÍ XÂY DỰNG TRƯỜNG MẦM NON LẤY TRẺ LÀM TRUNG TÂM
1. Môi trường giáo dục
1.1. Đảm bảo an toàn về mặt tâm lý cho trẻ và trẻ thường xuyên được giao tiếp, thể hiện mối quan hệ thân thiện giữa trẻ với trẻ và trẻ với những người xung quanh.
1.2. Hành vi, cử chỉ, lời nói, thái độ của GV đối với trẻ và những người khác luôn mẫu mực để trẻ noi theo.
1.3. Môi trường vật chất trong lớp, ngoài lớp đáp ứng nhu cầu, hứng thú chơi của trẻ, tạo điều kiện cho tất cả các trẻ có thể chơi mà học, học bằng chơi, phù hợp với điều kiện thực tế.
1.4. Các khu vực trong nhà trường được quy hoạch theo hướng tận dụng các không gian để cho trẻ hoạt động phù hợp, linh hoạt, đa dạng, phong phú, các góc hoạt động trong lớp và ngoài lớp mang tính mở, tạo điều kiện cho trẻ dễ dàng tự lựa chọn và sử dụng sự vật, đồ vật, đồ chơi để thực hành, trải nghiệm.
1.5. Thường xuyên khuyến khích trẻ có thể hoạt động theo nhiều cách khác nhau; tạo điều kiện, cơ hội cho trẻ hoạt động, trải nghiệm, khám phá d­ưới nhiều hình thức khác nhau, phát triển toàn diện.
1.6. Tạo những điều kiện, cơ hội, tận dụng hoàn cảnh, tình huống thật cho trẻ hoạt động trải nghiệm, khám phá trong môi trường an toàn.
2.  Xây dựng kế hoạch giáo dục
Kế hoạch GD thể hiện mục tiêu giáo dục, phạm vi và mức độ, nội dung giáo dục trẻ, các phương pháp, các hình thức tổ chức hoạt động giáo dục phù hợp với trẻ, cụ thể:
1.1. Thể hiện các mục tiêu cụ thể phản ánh được kết quả mong đợi đáp ứng với sự phát triển của trẻ theo giai đoạn, thời điểm phù hợp và theo Chương trình GDMN.
1.2. Thể hiện nội dung GD theo Chương trình GDMN và có thể điều chỉnh linh hoạt, phù hợp với sự phát triển của trẻ và điều kiện thực tế của vùng miền, địa phương, trường/lớp.
1.3. Không nhấn mạnh vào việc cung cấp cho trẻ những kiến thức, kĩ năng đơn lẻ mà theo hướng tích hợp, coi trọng việc hình thành và phát triển các năng lực, kĩ năng sống cho trẻ.
1.4. Thể hiện tính tích hợp, tạo sự gắn kết, tác động một cách thống nhất đồng bộ đến sự phát triển của trẻ.
1.5. Khuyến khích trẻ tham gia hoạt động GD bằng vận động thân thể và các giác quan d­ưới nhiều hình thức khác nhau.
3. Tổ chức hoạt động giáo dục
3.1. Phối hợp các phương pháp hợp lý, tăng cường tính chủ động, tích cực hoạt động của trẻ, đảm bảo trẻ “học bằng chơi, chơi mà học”.
3.2. Phương pháp hỗ trợ theo hướng mở rộng được quan tâm để khuyến khích trẻ sáng tạo, làm thay đổi và cá thể hóa đối với những trẻ thiếu hụt hoặc có hoàn cảnh khó khăn.
3.3. Chú trọng các hoạt động chủ đạo của từng lứa tuổi, tạo ra các cơ hội cho trẻ hoạt động tích cực phù hợp với nhu cầu, hứng thú của trẻ và sự phát triển của từng cá nhân trẻ.
3.4. Tạo cơ hội cho trẻ được bộc lộ hết khả năng của riêng mình.  
3.5. Giáo viên tổ chức, điều khiển, hỗ trợ đúng lúc, không làm thay trẻ. Khuyến khích tương tác giữa trẻ với trẻ.
4. Đánh giá sự phát triển của trẻ
4.1. Đánh giá đúng khả năng của mỗi trẻ để có những tác động phù hợp và tôn trọng những gì trẻ có. Đánh giá kết quả GD trẻ phải được dựa trên cơ sở sự thay đổi của từng trẻ, không kỳ vọng giống nhau với tất cả trẻ.
4.2. Đánh giá sự tiến bộ của từng trẻ dựa trên mức độ đạt so với mục tiêu, trên cơ sở đó sử dụng kết quả đánh giá để xây dựng kế hoạch giáo dục (KHGD), điều chỉnh KHGD và tổ chức các hoạt động giáo dục tiếp theo cho phù hợp với khả năng, nhu cầu, sở thích, kinh nghiệm sống của trẻ và điều kiện thực tế của trường, lớp (Không đánh giá so sánh giữa các trẻ).
4.3. Tôn trọng sự khác biệt của mỗi đứa trẻ về cách thức và tốc độ học tập và phát triển riêng. Chú trọng và thúc đẩy tiềm năng của mỗi trẻ.
5. Sự phối hợp giữa nhà trường, cha mẹ và cộng đồng trong giáo dục lấy trẻ làm trung tâm
5.1. Đa dạng các hình thức, hoạt động tuyên truyền tới cộng đồng, cha mẹ trẻ về vị trí, vai trò của GD mầm non và hướng dẫn chăm sóc, giáo dục trẻ tại gia đình, chuẩn bị cho trẻ vào lớp 1.
5.2. Có mối quan hệ hợp tác, chia sẻ giữa GV, nhà trường, cha mẹ trẻ và cộng đồng trong chăm sóc, giáo dục trẻ.
5.3. Tạo điều kiện để các bậc cha mẹ tham gia vào hoạt động của trường, lớp nhằm nâng cao chất lượng CS-GD trẻ. Kịp thời thông tin đến gia đình về những tiến bộ hoặc những khó khăn của trẻ. Có biện pháp khuyến khích sự chia sẻ của gia đình về đặc điểm tâm lí của trẻ để thống nhất các biện pháp thúc đẩy sự tiến bộ của trẻ. 
5.4. Phối hợp với gia đình, cộng đồng trong chăm sóc, giáo dục trẻ dân tộc thiểu số và trẻ có hoàn cảnh khó khăn.
          IV. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP
          1. Nhà trường tiến hành rà soát các điều kiện theo các Tiêu chí xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm và xây dựng kế hoạch thực hiện chuyên đề Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm” giai đoạn 2016-2020.
          Lựa chọn lớp 5 tuổi A thực hiện mô hình điểm về cơ sở vật chất, trang thiết bị, môi trường giáo dục, về tổ chức hoạt động chăm sóc - giáo dục trẻ theo quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm, về phối hợp với cha mẹ trẻ và các tổ chức xã hội trong việc xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm để rút kinh nghiêm và nhân rộng;
2. Nhà trường căn cứ vào Tiêu chí xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm xây dựng  kế hoạch phù hợp với điều kiện nhà trường, địa phương và thực hiện kế hoạch một cách hiệu quả.
3. Hướng dẫn thực hiện chuyên đề Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm” cho cán bộ giáo viên  trong nhà trường.
4. Tổ chức chuyên đề để bồi dưỡng nâng cao kiến thức, kỹ năng về xây dựng và sử dụng môi trường, xây dựng kế hoạch và hướng dẫn thực hiện phương pháp tổ chức các hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ theo quan điểm lấy trẻ làm trung tâm cho cán bộ quản lý, giáo viên, chú trọng các hoạt động khám phá trải nghiệm, giáo lưu.
5. Phát động phong trào xây dựng, sử dụng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm ở các nhóm lớp theo 9 chủ đề. Xây dựng kịch bản, tổ chức chụp hình, quay phim… về xây dựng môi trường trong lớp và ngoài lớp học, các hoạt động của trẻ sử dụng môi trường, các hoạt động khám phá, trải nghiệm, dạo chơi, tham quan, giáo lưu trẻ giữa các lớp có cùng độ tuổi….. tham gia dự thi cấp trường vào tháng 3 và dự thi cấp huyện vào tháng 4/2018.
6. Xây dựng nội dung và thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phối hợp với cha mẹ trẻ và cộng đồng, huy động các nguồn lực hỗ trợ đầu tư mua sắm trang thiết bị, cải tạo môi trường trong việc thực hiện chuyên đề Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm”.
7. Kiểm tra, đánh giá kết quả quá trình thực hiện, sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm và nhân rộng điển hình các  lớp có chất lượng tốt về thực hiện chuyên đề.
V. KINH PHÍ THỰC HIỆN
Ngân sách chi thường xuyên và các nguồn hợp pháp khác.
VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
          Thời gian thực hiện:  từ năm học 2016 -2017 đến năm học 2019 - 2020.
          VI. NỘI DUNG THỰC HIỆN
1. Năm học 2016 - 2017        
          1.1 Đối với nhà trư­­ờng
- Tiến hành rà soát thực trạng theo Tiêu chí  xây dựng trường mầm non lấy trẻ làmtrung tâm. Xây dựng kế hoạch cụ thể triển khai chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm” giai đoạn 2016-2020 tại trường .
- Đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục để huy động nguồn lực cho việc thực hiện chuyên đề.
- Xây dựng và sử dụng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm;
- Phối hợp với cha mẹ trong công tác chăm sóc giáo dục trẻ, co giải pháp phục hồi suy dinh dưỡng, quan tâm trẻ có hoàn cảnh khó khăn.
2.1. Đối với giáo viên
- Nghiên cứu tài liệu,
- Tiến hành rà soát thực trạng mức độ thực hiện được trong tiêu chí
- Dự kiến kế hoạch thực hiện
- Thực hiện bộ tiêu chí
- Rút kinh nghiệm và chia sẻ với đồng nghiệp
          2. Năm học 2017-2018
          2.1. Đối với nhà trư­­ờng 
- Rà soát thực trạng nhà trường theo tiêu chí “ xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm”, xây dựng kế hoạch triển khai chuyên đề giai đoạn 2016-2020.
- Chỉ đạo 3 lớp ( Lớp tuổi A và lớp 5 tuổi A) thực hiện làm lớp điểm của trường về xây dựng mô hình "Trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm.
- Chỉ đạo các lớp trong mỗi chủ đề có 1 hoạt động giáo lưu giữa các khối lớp cùng độ tuổi.
- Tổ chức chuyên đề thực hành cho giáo viên.
- Tổ chức cho giáo viên cốt cán tham quan, học tập kinh nghiệm của một số trường như: Mầm non Hoa Hồng, Thiên Lộc… thực hiện điểm áp dụng bộ tiêu chí thực hành áp dụng quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm trong trường mầm non.
- Triển khai kế hoạch xây dựng, sử dụng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm ở các nhóm lớp theo 9 chủ đề. Xây dựng kịch bản, tổ chức chụp hình, quay phim… về xây dựng môi trường trong lớp và ngoài lớp học, các hoạt động của trẻ sử dụng môi trường, các hoạt động khám phá, trải nghiệm, dạo chơi, tham quan, giáo lưu trẻ giữa các lớp có cùng độ tuổi….. tham gia dự thi cấp trường vào tháng 3 và dự thi cấp huyện vào tháng 4/2018.
- Tiếp tục tham mưu và tuyên truyền, vận động phụ huynh, cộng đồng quan tâm, ủng hộ các hoạt động của nhà trường; phát động phong trào trang trí nhóm, lớp, làm đồ dùng, đồ chơi tự tạo, tạo môi trường hoạt động cho trẻ.
- Sơ kết, rút kinh nghiệm 2 năm triển khai thực hiện chuyên đề. Báo cáo, đánh giá kết quả triển khai chuyên đề theo tiêu chí, gửi về phòng vào ngày 16/5/2018.
2.2 Đối với giáo viên.
- Xây dựng kế hoạch giáo dục cho trẻ theo hướng giáo dục lấy trẻ làm trung tâm theo chương trình giáo dục mầm non.
            - Lựa chọn và xây dựng các nội dung giáo dục phù hợp với điều kiện cụ thể của lớp.
          - Các lớp xây dựng kịch bản, tổ chức chụp hình, quay phim… về xây dựng môi trường trong lớp và ngoài lớp học, các hoạt động của trẻ sử dụng môi trường, các hoạt động khám phá, trải nghiệm, dạo chơi, tham quan, giáo lưu trẻ giữa các lớp có cùng độ tuổi….. tham gia dự thi cấp trường vào tháng 3.
           - Xây dựng môi trường sư phạm xanh, sạch, đẹp, an toàn cho trẻ hoạt động.
            - Tuyên truyền tới các bậc phụ huynh về tầm quan trọng của chuyên đề, nội dung thực hiện chuyên đề. Thu hút được sự quan tâm của phụ huynh đối với lớp, nhà trường. Phụ huynh quan tâm kết hợp cùng với giáo viên trong việc rèn luyện giúp trẻ phát triển, đóng góp công sức, kinh phí đầu tư mua sắm thêm thiết bị, dụng cụ, đồ chơi cho trẻ.
3. Năm học 2018 - 2019        
          3.1. Đối với nhà trường
          - Tiếp tục kiểm tra  các nhóm, lớp, giáo viên  thực hiện chuyên đề .
          - Đánh giá mô hình các nhóm, lớp chỉ đạo điểm, nhân rộng ở tất cả các nhóm, lớp trong toàn trường.
          - Tiếp tục tổ chức giao lưu chất lượng trẻ dưới các hình thức ở các khối lớp ở cùng độ tuổi.
          - Tiếp tục tổ chức chuyên đề thực hành cho giáo viên.
          - Báo cáo đánh giá kết quả triển khai chuyên đề theo tiêu chí , gửi về phòng giáo dục, thời điểm cùng báo cáo tổng kết năm học.
          3.2. Đối với giáo viên.
          - Giáo viên bám sát bộ tiêu chí và thực hiện có hiệu quả chuyên đề.
            - Xây dựng kế hoạch giáo dục cho trẻ theo hướng giáo dục lấy trẻ làm trung tâm và lựa chọn xây dựng các nội dung giáo dục phù hợp với điều kiện cụ thể của lớp.
            - Các lớp tổ chức tốt các hoạt động trãi nghiệm, khám phá giao lưu giữa các khối, lớp một cách thường xuyên có hiệu quả.
            - Giáo viên tham gia đầy đủ và có chất lượng các chuyên đề do trường, phòng, sở tổ chức.
4. Năm học 2019 - 2020
          4.1. Đối với nhà trường.
  - Tiếp tục tham mưu bổ sung cơ sở vật chất, trang thiết bị, đồ dùng, đồ chơi phục vụ chuyên đề; khai thác, sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện có để nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ.
  - Kiểm tra, các nhóm, lớp, giáo viên  thực hiện chuyên đề.
-  Tiếp tục tổ chức giao lưu chất lượng dưới các hình thức ở các khối lớp cùng độ tuổi.
- Báo cáo kết quả triển khai chuyên đề theo tiêu chí và gửi báo cáo về Phòng Giáo dục và Đào tạo cùng thời điểm báo cáo tổng kết năm học.
4.2. Đối với giáo viên.
- Tiếp tục thực hiện tốt chuyên đề , tổ chức tổt các hoạt động giao lưu  dưới các hình thức ở các khối, lớp cùng độ tuổi.
- Tiếp tục xây dựng môi trường sư phạm xanh, sạch, đẹp, an toàn cho trẻ hoạt động.
            - Tiếp tục tuyên truyền tới các bậc phụ huynh về tầm quan trọng của chuyên đề, nội dung thực hiện chuyên đề. Thu hút được sự quan tâm của phụ huynh đối với lớp, nhà trường. Phụ huynh quan tâm kết hợp cùng với giáo viên trong việc rèn luyện giúp trẻ phát triển, đóng góp công sức, kinh phí đầu tư mua sắm thêm thiết bị, dụng cụ, đồ dùng, đồ chơi cho trẻ.
        Trên đây là kế hoạch “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm” giai đoạn 2016- 2020 của trường mầm Khánh Lộc.
 
Nơi nhận                                                                                HIỆU TRƯỞNG
- Phòng GD-ĐT;
- BGH, Tổ chuyên môn;
- CBGV,NV trong toàn trường;
- Website trường;
- Lưu: VT.
 
                                                                                         Trần Thị Hằng

 

Tác giả bài viết: Nguyễn Thị Hiền P Hiệu trưởng

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn