Chúc mừng ngày nhà giáo việt nam 20/11
móc treo

KẾ HOẠCH BDTX NHÀ TRƯỜNG NĂM HỌC 2016 - 2017

Thứ năm - 13/10/2016 16:36
UBND HUYỆN CAN LỘC TRƯỜNG MN KHÁNH LỘC Số: /KHMN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lâp - Tự do - Hạnh phúc Khánh Lộc, ngày tháng năm 2016 KẾ HOẠCH Bồi dưỡng thường xuyên năm học 2016 – 2017
UBND HUYỆN CAN LỘC
TRƯỜNG MN KHÁNH LỘC

 
 
 

Số:    /KHMN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lâp - Tự do - Hạnh phúc

 
 
 

             Khánh Lộc, ngày    tháng    năm 2016
 
KẾ HOẠCH
Bồi dưỡng thường xuyên năm học 2016 – 2017

 
 
 

          Căn cứ Thông tư số 36/2011/TT-BGDĐT ngày 17/8/2011V/v hànhChươngtrình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non;
Căn cứ thông tư số 26/2012/TT-BGDĐT ngày 10/07/2012 V/v Ban hành Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên của BộGD&ĐT;
  Căn cứ vào Chỉ thị số 30 31/CT-BGDĐT ngày 25 tháng 8 năm 2016 của Bộ trưởng BGD-ĐT về nhiệm vụ trọng tâm của GDMN, GDPT, GDTX, GDCN năm học 2016-2017;
 Kế hoạch số 1405/KH- SGDĐT ngày 14/8/2015 của Sở GD&ĐT Hà Tĩnh về kế hoạch bồi dưỡng cán bộ quản lý, giáo viên hè năm 2016 - 2017;
 Căn cứ chỉ thị thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm học 2016-2017 của UBND huyện Can Lộc, Phòng giáo dục và Đào tạo xây dựng kế hoạch bồi dưỡng thường  xuyên CBQL, GV năm học 2016-2017;
         Căn cứ vào nhu cầu và khả năng của giáo viên trường mầm non Khánh Lộc xây dựng kế hoạch BDTX năm học 2016 - 2017 như sau:
I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH
1. Đội ngũ CBGV, NV
1.1 Số lượng:
* Tổng số: 29 (trong đó CBQL: 3. GV 18. Nhân viên 8)
- Biên chế: 14, ngoài biên chế 15 (trong đó CBQL: 3. GV 11. Nhân viên 0)1.2 Trình độ chuyên môn:
* Tỷ lệ đạt chuẩn 100% (trong đó trên chuẩn  88,4%. Cụ thể:
- Đại học: 15; Cao đẳng 8; Trung cấp 5 .
1.3 Tổ chuyên môn: Gồm có 3 tổ
- Tổ MG 7 lớp có 15  thành viên ;
- Tổ nhà trẻ: 2 lớp 5 thành viên .
- Tổ Văn phòng 1 ; 9  thành viên.
2. Những thuận lợi và khó khăn
2.1: Thuận lợi
 Được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của phòng GD&ĐT Can Lộc, đặc biệt là
các đ/c chuyên viên phụ trách bậc học.
- Được sự quan tâm của đảng ủy, chính quyền đại phương xã nhà, phong trào xã hội hóa giáo dục ngày càng sâu rộng.
- Đồ dùng đồ chơi phục vụ việc dạy học và các chuyên đề tương đối đầy đủ.
- Kỷ cương nề nếp của nhà trường được duy trì, xiết chặt.
- Trình độ trên chuẩn ngày càng được nâng cao.
- Giáo viên nhiệt tình, yêu nghề, có ý thức học tập cao.
- Cơ sở vật chất của nhà trường từng bước được xây dựng khang trang.
- Đội ngũ giáo viên trong nhà trường có tình thần đoàn kết cao, có ý thức học hỏi, nhiệt tình trong công việc.
2.2: Khó khăn:
- Một số giáo nhiều tuổi nên cách tiếp thu các kiến thức mới còn hạn chế.
- Ý thức tự giác trong công việc cũng như trong bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng còn hạn chế.
- Giáo viên còn lúng túng trong việc thực hiện chương trình bồi dưỡng thường xuyên chưa nắm bắt hết các nội dung bồi dưỡng.
- Thời gian trao đổi giải đáp thắc mắc của các thành viên trong tổ còn hạn chế.
- Khả năng ứng dụng khai thác các bài học trên mạng của một số giáo viên còn gặp nhiều khóa khăn.
II. MỤC TIÊU, ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG, THỜI LƯỢNG VÀ HÌNH THỨC TỔ CHỨC BDTX CHO CBQL, GV  NĂM HỌC 2016 - 2017:
1. Mục tiêu:
- Bồi dưỡng thường xuyên nhằm giúp cán bộ quản lý giáo dục giáo viên nâng cao trình độ nghiệp vụ tay nghề. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả  các cuộc vận động và các phong trào thi đua trong nhà trường. Cũng cố vững chắc phổ cập GDMN cho trẻ năm tuổi, tiếp tục triển khai thực hiện chương trình GDMN  ở các độ tuổi; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, chăm sóc giáo dục trẻ. Thực hiện lồng ghép bộ chuẩn phát triển cho trẻ năm tuổi vào trong các lĩnh vực phát triển.
-  Giáo viên học tập BDTX để cập nhật kiến thức về chính trị, kinh tế - xã hội, bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, phát triển năng lực dạy học, năng lực giáo dục và những năng lực khác theo yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên, yêu cầu nhiệm vụ năm học, cấp học, yêu cầu phát triển giáo dục của địa phương, yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục.
-  Phát triển năng lực tự học, tự bồi dưỡng của giáo viên; năng lực tự đánh giá hiệu quả BDTX; năng lực tổ chức, quản lý hoạt động tự học, tự bồi dưỡng giáo viên của nhà trường, của phòng giáo dục và đào tạo và của sở giáo dục và đào tạo.
 2. Đối tượng bồi dưỡng:
Toàn thể cán bộ, giáo viên trường mầm non Khánh Lộc.
3. Nội dung, thời lượng:   
a) Nội dung bồi dưỡng 1: (30 tiết/năm học)
- Bồi dưỡng chính trị, thời sự, Nghị quyết, chính sách của Đảng, Nhà nước, đường lối phát triển Giáo dục và Đào tạo, Tình hình kinh tế - xã hội của địa phương, Chỉ thị 3031/ CT- BGDĐT về nhiệm vụ năm học 2016-2017, Khung kế hoạch năm học của Bộ và của UBND tỉnh Hà Tĩnh.
- Chuyên đề năm học 2016:
- Triển khai Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2016 - 2020, tiếp tục triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW của Trung ương Đảng về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.
* Bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ năm học cấp học  mầm non.
* Tài liệu bồi dưỡng: Do Bộ Giáo Dục và Đào Tạo biên soạn. Gồm các nội dung:
- Các văn bản chỉ đạo về giáo dục mầm non, các hoạt động giáo dục thuộc chương trình giáo dục mầm non, các chuyên đề năm học.
+ Tổ chức các hoạt động giáo dục thẩm mỹ trong trường mầm non;
+ Tổ chức các hoạt động giáo dục phát triển ngôn ngữ trong trường mầm non;
+ Một số biện phát phát triển tình cảm xã hội chuẩn bị vào lớp một;
+ Hướng dẫn tổ chức các hoạt động giáo dục phát triển nhận thức cho trẻ 12 – 36 tháng;
+ Công tác phát triển đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên.
b) Nội dung bồi dưỡng 2: Bồi dướng đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ phát triển giáo dục địa phương theo năm học. ( học phần địa phương)
- Thời gian thực hiện: 30 tiết/năm học, gồm 20 tiết tự học, 10 tiết tập trung;
- Tài liệu bồi dưỡng do Sở GD&ĐT biên soạn.
Bao gồm:
- Hướng dẫn tổ chức hoạt động góc trong trường mầm non;
- Hướng dẫn cách học, cách ghi sổ bồi dưỡng thường xuyên;
- Hướng dẫn cách lập kế hoạch năm học;
- Bồi dưỡng phương pháp làm đồ chơi từ vật liệu tự nhiên;
- Bồi dưỡng giáo viên giỏi, giáo viên yếu;
- Bồi dưỡng kỷ năng viết sáng kiến kinh nghiệm;
- Bồi dưỡng kỷ năng thiết kế giáo án điện tử, bài giảng Elening.
c) Nội dung bồi dưỡng 3 (60 tiết/năm học)
- Năm học 2016 – 2017 dựa trên đăng ký của giáo viên, nhà trường chỉ đạo bồi dưỡng các modun ưu tiên sau:
- 4 mô đun dành cho quản lý, 6 mô đun dành cho giáo viên.
- Thời gian: 60 tiết/năm học, gồm có 40 tiết tự học, 20 tiết lý thuyết.
 
 
                   Tên và nội dung mô đun
 
Tự học
 Tập trung
 
Lý thuyết Thực hành
MN1:  Đặc điểm phát triển thể chất, những mục tiêu và kết quả mong đợi ở trẻ Mầm Non về thể chất. 6 4  
MN 26: Ứng dụng phương pháp dạy học tích cực trong tổ chức hoạt động vui chơi. 6 4  
MN 31: Hướng dẫn sử dụng một số phần mềm vui chơi, học tập thông dụng cho trẻ mầm non. 6 4  
MN 32: Thiết kế và sử dụng giáo án điện tử. 6 4  
MN 36: Sáng kiến kinh nghiệm trong trường mầm non. 6 4  
MN 44: Giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật trong giáo dục mầm non.
 
6 4  
·        Giáo viên đăng ký học các modun sau.
TT Họ và tên Đăng ký học module Ghi chú
MN
1
MN
8
MN
10
MN
17
MN
18
MN
26
MN
31
MN
32
MN
36
MN
44
 
  Mai Thị Cầu     x     x x   x    
  Đào Thị Thúy Vân           x x x x    
  Nguyễn Thị Hạnh           x x x x    
  Nguyễn Thị Loan           x x x x    
  Trần Thị Tâm x         x x   x    
  Nguyễn Thị Nga x         x   x x    
  Bùi Thị Hà           x x x x    
  Phan Thị Ngọc Mai         x   x x x    
  Trần Thị Vân x           x x   x  
  Nguyễn Thị Thương         x x   x   x  
  Võ Thị Thủy x           x x x    
  Nguyễn Thị Huyền A x           x x x    
  Lê Thị Tình             x x x x  
  Nguyễn Thị Diệu             x x x x  
  Nguyễn Thị Huyền B x x x           x    
  Nguyễn Thị Duyên x   x         x x    
  Đặng Thị Chiến   x       x x   x    
  Hồ Thị Xuân   x x x   x          
                         
4, Hình thức bồi dưỡng thường xuyên.
- Hình thức học tập BDTX chủ yếu lấy việc tự học của người học là chính (tự nghiên cứu qua tài liệu, qua mạng Internet,...), kết hợp với sinh hoạt tập thể về chuyên môn, nghiệp vụ tại tổ bộ môn của nhà trường, liên trường hoặc cụm trường.
- BDTX tập trung nhằm hướng dẫn tự học, thực hành, hệ thống hóa kiến thức, giải đáp thắc mắc, hướng dẫn những nội dung khó đối với giáo viên; đáp ứng nhu cầu của giáo viên trong học tập BDTX; tạo điều kiện cho giáo viên có cơ hội được trao đổi về chuyên môn, nghiệp vụ và luyện tập kỹ năng.
- Bồi dưỡng thông qua các Hội nghị trực tuyến, qua mạng (qua Website, diễn đàn),  chủ động tải đủ các văn bản, tài liệu, bài giảng điện tử, băng hình, các bài giảng tập huấn của Sở GD&ĐT, Phòng GD&ĐT
          III. KẾ HOẠCH CỤ THỂ:
Nội dung bồi dưỡng Đối tượng bồi dưỡng Thời lượng và hình thức học Thời gian thực hiện Đơn vị, người  chủ trì

 
 
 
 
 
 
Nội dung 1
1. Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2016 - 2017;
- Quán triệt Nghị quyết số 29 của BCH Trung ương
CBQL, GV các trường MN - Học tập trung 4 tiết
 - Tự học 6 tiết
Tháng  8/2016 Phòng GD
2. - Triển khai Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2016 - 2020, tiếp tục triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW của Trung ương Đảng về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. CBQL, GV các trường MN - Học tập trung 4 tiết;
 -  Tự học 6 tiết.
Tháng  8/2016
Hồ sơ BDTX giáo viên MN;
Hướng dẫn cách ghi sổ BDTX;
CBQL, GV các trường MN - Học tập trung 2 tiết
 -  Tự học 8 tiết.
Tháng  8/2016 Phòng GD

Nội dung 2
- Tổ chức các hoạt động giáo dục thẩm mỹ trong trường mầm non;
- Tổ chức các hoạt động giáo dục phát triển ngôn ngữ trong trường mầm non;
- Một số biện phát phát triển tình cảm xã hội chuẩn bị vào lớp một;
- Hướng dẫn tổ chức các hoạt động giáo dục phát triển nhận thức cho trẻ 12 - 36 tháng;
- Công tác phát triển đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên.
CBQL, GV các trường MN - Học tập trung 10 tiết (4)
 - Tự học 6 tiết
Tháng 8/2016 Phòng GD Tháng 8/2016
Nội dung 3 MN1:Đặc điểm phát triển thể chất, những mục tiêu và kết quả mong đợi ở trẻ Mầm Non về thể chất.
1: Nghiên cứu khái niệm về thể chất
2: Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển thể chất.
3: Phân tích một số hệ cơ quan của cơ thể trẻ em.
CBQL, GV các trường MN
 
- Học tập trung 4 tiết
 - Tự học 6 tiết
 
Tháng 8,9/2016
 
 
  MN 26: Ứng dụng phương pháp dạy học tích cực trong tổ chức hoạt động vui chơi.
1, Nghiên cứu khái niệm về phương pháp dạy học tích cực trong hoạt động vui chơi.
2, Những yếu tố ảnh hưởng đến phương pháp dạy học tích cực.
3, Quá trình ứng dụng phương pháp dạy học tích cực trong hoạt động vui chơi.
4, Tổ chức hoạt động cho trẻ.
CBQL, GV các trường MN - Học tập trung 4 tiết
 - Tự học 6 tiết

 
 
 
tháng 9-10/2016
 
 
 
 

 
 
MN 31: Hướng dẫn sử dụng mốt số phần mềm vui chơi, học tập thông dụng cho trẻ mầm non:
1: Khái quát về hiệu quả ứng dụng 1 số phần mềm vui chơi, học tập thông dụng cho trẻ mầm non.
2: Giới thiệu 1 số phần mềm vui chơi, học tập thông dụng cho trẻ MN
3: Hướng dẫn khai thác sử dụng microsoft powrpoint xây dựng trò chơi, câu chuyện theo chủ đề.
CBQL, GV các trường MN
 
- Học tập trung 4 tiết
 - Tự học 6 tiết
 
Tháng 10/2016  
4: Hướng dẫn sữ dụng phần mềm trò chơi vui học kidsmart và ứng dụng ý tưởng tró chơi vòa tổ chức các hoạt động học tập trong trường mầm non , thực hành ứng dụng vào tổ chức hoạt động học theo chủ đề.        
MN 32: Thiết kế và sử dụng giáo án điện tử.
1, Khái niệm về giáo án điện tử.
2, Các bước xây dựng giáo án điện tử;
3, Những thuận lợi và khó khăn khi thiết kế giáo án điện tử;
4, Xây dựng giáo án hoàn chỉnh.
5, Tổ chức hoạt động cho trẻ
CBQL, GV các trường MN
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Học tập trung 4 tiết
- Tự học 6 tiết
 
 
 
 
 
 
 
 
Tháng 1, 2, 3/2017
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
MN 36: Sáng kiến kinh nghiệm trong trường mầm non.
1, Mục tiêu của việc viết SKKN;
2, Vai trò của SKKN và việc áp dụng SKKN.
3, Ý nghĩa và tác dụng của SKKN trong giáo dục mầm non;
4, Cấu trúc của SKKN hoàn chỉnh.
 
CBQL, GV các trường MN
 
 
- Học tập trung 4 tiết
 - Tự học 6 tiết
 
 
Tháng 11, 12/2017
 

 

 
 
  MN 44: Giáo dục hòa nhập trẻ
khuyết tật trong giáo dục mầm
non.
1, Tìm hiểu trẻ khuyết tật, dấu
hiệu nhận biết trẻ khuyết tật;
2, Giáo dục hòa nhận trong
giáo dục mầm non;
3, Tổ chức hoạt động giáo dục
hòa nhập trong giáo dục mầm
non.
CBQL, GV các trường MN
 
 
 
 
 
 
 
 
- Học tập trung 4 tiết
- Tự học 6 tiết
 
 
 
 
 
 
 
 
Tháng 3, 12/2017
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IV. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ BDTX NĂM HỌC  2016 - 2017


TT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ Ghi chú
1 Trần Thị Hằng Hiệu Trưởng Dạy các tiết lý thuyết. Bồi dưỡng Modun 44.  
2 Nguyễn Thị Hiền P. Hiệu Trưởng Dạy các tiết lý thuyết. Bồi dưỡng Modun 36,31,32.  
3 Nguyễn Thị Hồng P. Hiệu trưởng Dạy lý các tiết lý thuyết Modun: 26.  
3 Nguyễn Thị Hạnh TTCMMG Dạy lý thuyết và thực hành. Bồi dưỡng Modun. 9  
4 Nguyễn Thị Huyền TTCMNT Dạy lý thuyết và thực hành. Bồi dưỡng Modun.
 
 
           V. TỔ CHỨC ĐÁNH GIÁ
            1. Đánh giá và xếp loại:
            - Căn cứ đánh giá kết quả BDTX của giáo viên là kết quả việc thực hiện kế hoạch BDTX của giáo viên đã được phê duyệt và kết quả đạt được của nội dung bồi dưỡng .MN 17, 18, nội dung bồi dưỡng 34, 35.
            - Xếp loại kết quả BDTX giáo viên gồm 4 loại: Loại giỏi; loại khá; loại trung bình; loại không hoàn thành chương trình bồi dưỡng;
           2. Phương thức đánh giá:
            Nhà trường tổ chức đánh giá kết quả BDTX của giáo viên: Giáo viên trình bày kết quả vận dụng kiến thức BDTX của cá nhân trong quá trình dạy học, giáo dục trẻ tại tổ chuyên môn  thông qua các báo cáo chuyên đề, điểm được áp dụng và đánh giá như sau:
          - Tiếp thu kiến thức và kĩ năng quy định trong mục đích, nội dung Chương trình, tài liệu BDTX ( 5 điểm).
           - Vận dụng kiến thức BDTX vào hoạt động nghề nghiệp thông qua các hoạt động dạy học và giáo dục (5 điểm) .
          - Thang điểm đánh giá kết quả BDTX: Cho điểm theo thang điểm từ 0 đến 10 khi đánh giá kết quả BDTX đối với nội dung ........ và các mô đun gọi là điểm thành phần.
          
 
 
          3. Kết quả xếp loại:
          Giáo viên được coi là hoàn thành kế hoạch BDTX nếu đã học tập đầy đủ các nội dung của kế hoạch BDTX của cá nhân, có các điểm thành phần đạt từ 5 điểm trở lên. Kết quả xếp loại như sau:
         - Loại TB: Nếu điểm trung bình BDTX đạt từ 5 đến dưới 7 điểm, trong đó không có điểm thành phần nào dưới 5 điểm.
         - Loại Khá: Nếu điểm trung bình  BDTX đạt từ 7 đến dưới 9 điểm, trong đó không có điểm thành phần nào dướ điểm 6.
        - Loại Giỏi: Nếu điểm trung bình  BDTX đạt từ 9 đến 10 điểm, trong đó không có điểm thành phần nào dưới điểm 7.
         -  Các trường hợp khác được coi là không hoàn thành kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên của năm học.
        - Kết quả đánh giá BDTX được lưu vào hồ sơ của giáo viên, là căn cứ để đánh giá, xếp loại giáo viên hàng năm, xét các danh hiệu thi đua, chế độ chính sách cho giáo viên hàng năm.
          4. Thời gian thực hiện:
- Tháng 9, 10/2016:
          + Hoàn thành xây dựng kế hoạch bồi dưỡng năm học của trường. Kế hoạch tổ, cá nhân.
          - Từ tháng 9/2016 đến tháng 3/2017:
          + Kết hợp giữa tự học của giáo viên và tổ chức học tập trung  và cụm chuyên môn liên trường.
           - Tháng 4/2017: Tổ chức đánh giá kết quả bồi dưỡng của giáo viên theo chức năng quản lý.
           - Nộp kết quả  BDTX  về Phòng GD&ĐT vào (ngày 6/5/2017)
           VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
           1. Trách nhiệm của hiệu trưởng
           - Hướng dẫn giáo viên xây dựng kế hoạch BDTX; xây dựng kế hoạch bồi
dưỡng thường xuyên giáo viên của nhà trường và tổ chức triển khai kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên giáo viên của nhà trường theo thẩm quyên và trách nhiệm được giao.
          - Tổ chức đánh giá, tổng hợp, xếp loại, báo cáo kết quả BDTX của giáo viên theo các quy định tại quy chế này.
           - Thực hiện chế độ, chính sách của nhà nước và của địa phương đối với giáo viên tham gia BDTX.
           - Đề nghị các cấp có thẩm quyền quyết định khen thưởng hoặc xử lý đối với tổ chức, cá nhân có thành tích hoặc vi phạm trong việc thực hiện quy chế này.
           2. Tổ chuyên môn:
           - Xây dựng và hoàn thành kế hoạch BDTX của cá nhân đã được phê duyệt; nghiêm chỉnh thực hiện các quy định về bồi dưỡng thường xuyên của các cơ quan quản lý giáo dục, của cơ sở giáo dục thực hiện nhiệm vụ BDTX, của nhà trường theo quy định của quy chế này.
          3. Trách nhiệm của giáo viên:
           - Xây dựng và hoàn thành kế hoạch BDTX của cá nhân đã được phê duyệt; nghiêm chỉnh thực hiện các quy định về bồi dưỡng thường xuyên của các cơ quan quản lý giáo dục, của cơ sở giáo dục thực hiện nhiệm vụ BDTX, của nhà trường theo quy định của quy chế này.
           - Báo cáo tổ bộ môn, lãnh đạo nhà trường kết quả thực hiện kế hoạch BDTX của cá nhân và việc vận dụng những kiến thức, kĩ năng đã học tập BDTX vào quá trình thực hiện nhiệm vụ năm học.
            Trên đây là kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên nhà giáo và cán bộ quản lý trường mầm non Khánh Lộc năm học 2016 - 2017, yêu cầu các tổ chuyên môn, giáo viên, nhân viên trường mầm non Khánh Lộc nghiêm túc thực hiên./.
            VII. KINH PHÍ BỒI DƯỠNG
            Kinh phí BDTX được dự toán trong kinh phí chi thường xuyên hằng năm và các nguồn kinh phí hợp pháp khác.
 Nơi nhận:                                                                            HIỆU TRƯỞNG
- Phòng GD&ĐT;
- BGH, Tổ CM, GV;
- Lưu: VT.                                                                                          
                                                                                               Trần Thị Hằng
                      PHÊ DUYỆT CỦA PHÒNG GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO
…………………………………………………………………………………………………................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

Tác giả bài viết: Nguyễn Thị Hiền P Hiệu trưởng

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn