Chúc mừng ngày nhà giáo Việt Nam
móc treo

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC NGÀY HỘI THỂ THAO CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2018 - 2019

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC NGÀY HỘI THỂ THAO CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2018 - 2019

LỄ CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH SÁT NHẬP TRƯỜNG MN KHÁNH VĨNH

Thực hiện kế hoạch số 1332 của UBND Huyện Can Lộc

KẾ HOẠCH XÂY DỰNG TRƯỜNG MN LẤY TRẺ LÀM TRUNG TÂM GIAI ĐOẠN 2016 - 2020

UBND HUYỆN CAN LỘ TRƯỜNG MN KHÁNH LỘC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: /KH-MN Khánh Lộc, ngày 11 tháng 10 năm 2017 KẾ HOẠCH

TRƯỜNG MN KHÁNH LỘC TỔ CHỨC LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2017-2018

Thựchiện công văn hướng dẫn của phòng Giáo dục - Đào tạo Can Lộc

TRƯỜNG MN KHÁNH LỘC TỔ CHỨC THÀNH CÔNG CHUYÊN ĐỀ AN TOÀN GIAO THÔNG

Căn cứ vào kế hoạch năm học của nhà trường, kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn và nhằm nâng cao kỷ năng của trẻ khi tham gia giao thông. Chiều


Các tin khác

1, 2, 3  Trang sau